Algemene Voorwaarden
INTERSPORT CLUB-programma

Door middel van het INTERSPORT CLUB-programma kunnen klanten van INTERSPORT punten sparen bij aankopen die zij doen. Vervolgens kunnen de gespaarde punten, in de vorm van spaartegoed, ingezet worden bij een volgende aankoop. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op het INTERSPORT CLUB-programma. Door gebruik te maken van het INTERSPORT CLUB-programma gaat Spaarder uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. INTERSPORT zal dan nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen opstellen.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. INTERSPORT: alle winkels die handelen onder de naam INTERSPORT, waaronder ook begrepen de webshops van verschillende INTERSPORT-winkels. INTERSPORT is een formule van Euretco B.V. te Hoevelaken.
1.2. Spaarder: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, en tegoed spaart bij aankoop van artikelen via INTERSPORT.
1.3 Spaartegoed: het opgebouwde tegoed, weergegeven als een bedrag in euro’s, dat door Spaarder gespaard is over zijn of haar aankopen.
1.4 INTERSPORT CLUB-programma: het spaarsysteem, geldig in alle officiële INTERSPORT-winkels en webshops in Nederland, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Geldigheid
2.1 Het INTERSPORT CLUB-programma is geldig in alle officiële INTERSPORT-winkels in Nederland en in alle officiële INTERSPORT webshops.
2.2 Het INTERSPORT CLUB-programma is het enige geldige spaarsysteem dat in INTERSPORT-winkels en webshops gehanteerd wordt.
2.3 Eventuele oudere, lokale spaarsystemen, die per INTERSPORT-winkel geldig zijn, vervallen. Zodra een INTERSPORT-winkel aansluit bij het INTERSPORT CLUB-programma, is lokaal sparen in het INTERSPORT-winkel niet langer mogelijk. Reeds opgebouwd Spaartegoed wordt uitgekeerd in overleg met het betreffende INTERSPORT-winkel.

Artikel 3: Registratie Spaarder
3.1 Spaarders kunnen zich registreren via de INTERSPORT CLUB-app, of kassa.
3.2 Aan geregistreerde INTERSPORT-klanten wordt een centraal klantnummer toegekend. Per centraal klantnummer wordt tegoed gespaard en kan dit tegoed worden opgenomen. Aan een geregistreerd e-mailadres kan één centraal klantnummer en dus één Spaartegoed worden gekoppeld.
3.3 Alle huidige geregistreerde INTERSPORT-klanten gaan automatisch deelnemen aan het INTERSPORT CLUB-programma.
3.4 Spaarder kan zich op elk gewenst moment afmelden via een officieel INTERSPORT-winkel, of via de klantenservice van INTERSPORT.

Artikel 4: Werking Spaartegoed
4.1 Het INTERSPORT CLUB-programma is gebaseerd op een puntensysteem. Per elke €0,25 besteed, ontvangt Spaarder 1 spaarpunt. Bij een aankoop ter waarde van €49,99 ontvangt Spaarder dus 200 punten. Elk spaarpunt vertegenwoordigt een waarde van €0,01, waardoor 200 punten gelijk staan aan een Spaartegoed van €2,00.
4.2 Over aankopen t/m 22 januari 2020 geldt een spaarpercentage van 4%. Vanaf 23 januari 2020 geldt een spaarpercentage van 2,5%.
4.3 Saldo dat gespaard is t/m 22 januari 2020 is 24 maanden geldig. Saldo dat gespaard is vanaf 23 januari 2020 is 12 maanden geldig.
4.4 Spaartegoed is in INTERSPORT-winkels inzetbaar, door middel van de INTERSPORT CLUB-app.
4.5 Spaarder spaart punten op alle aankopen, met uitzondering van verenigingsaankopen. Tevens worden er, bij het inleveren van een cadeaukaart, geen punten gespaard over het bedrag van de cadeaukaart.
4.6 Spaartegoed wordt berekend over de ‘voor’-prijs, niet over de ‘van’-prijs. De daadwerkelijke prijs die Spaarder betaalt voor het artikel telt dus voor berekening van het Spaartegoed.
4.7 Spaartegoed vervalt als Spaarder gedurende twee jaar geen aankoop doet in een INTERSPORT-winkel of INTERSPORT webshop.
4.8 Indien Spaarder een aankoop retourneert, wordt het over de aankoop berekende Spaartegoed in mindering gebracht over het bestaande Spaartegoed.
4.9 Spaarder kan, indien hij een aankoop heeft verricht maar zijn klantnummer niet heeft opgegeven bij het doen van de aankoop, nadien het over de aankoop te ontvangen Spaartegoed claimen, onder overlegging van de originele aankoopbon waarop een aantekening is gemaakt door INTERSPORT.

Artikel 5: Inzetten Spaartegoed
5.1 Spaarder kan Spaartegoed inzetten via de INTERSPORT CLUB-app en in een INTERSPORT-winkel aan de kassa.
5.2 Spaartegoed is inzetbaar vanaf veertien (14) dagen na aankoop waarover het betreffende Spaartegoed is opgebouwd. Spaarder bepaalt, met inachtneming van deze periode van veertien dagen, zelf wanneer hij zijn Spaartegoed inzet.
5.3 Spaartegoed wordt door Spaarder middels de INTERSPORT CLUB-app klaargezet voordat de volgende aankoop wordt gedaan. Op de aankoop wordt vervolgens het ingezette Spaartegoed in mindering gebracht.
5.4 Indien Spaarder een aankoop doet in een INTERSPORT-winkel, geeft hij of zij bij het afrekenen aan de kassa zijn e-mailadres door. De kassa registreert vervolgens automatisch welk Spaartegoed er aan dat e-mailadres gekoppeld is, en brengt het klaargezette Spaartegoed in mindering op het te betalen bedrag.
5.5 Indien Spaartegoed dat klaargezet is niet binnen vierentwintig uur ingezet wordt door Spaarder, wordt het Spaartegoed automatisch weer beschikbaar als inzetbaar Spaartegoed voor de volgende aankoop van Spaarder.
5.6 INTERSPORT is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de INTERSPORT CLUB-app en/of mogelijke gevolgen hiervan. INTERSPORT kan geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van de informatie opgenomen in de INTERSPORT CLUB-app.

Artikel 6: Privacy
6.1 Om deel te kunnen nemen aan het INTERSPORT CLUB-programma wordt een aantal gegevens van Spaarder gevraagd. Het betreft voor- en achternaam, e-mailadres en wachtwoord. Deze gegevens worden verwerkt en gebruikt door INTERSPORT, om een e-mail ter bevestiging van registratie te verzenden, alsmede om contact te onderhouden met de Spaarder over (het vervallen van) zijn Spaartegoed. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld het verzenden van een nieuwsbrief door INTERSPORT aan Spaarder.
6.2 INTERSPORT zal de in artikel 6.1 beschreven gegevens niet gebruiken voor verwerkingen die niet in overeenstemming zijn met de in artikel 6.1 beschreven doeleinden.
6.3 Indien Spaarder zich afmeldt bij het INTERSPORT CLUB-programma, worden de gegevens die zijn opgevraagd in het kader van deelname verwijderd.
6.4 INTERSPORT zal de in artikel 6.1 beschreven gegevens niet zonder toestemming van Spaarder delen met derde partijen, tenzij hiertoe een wettelijke plicht bestaat.
6.5 Spaarder kan een overzicht opvragen van de gegevens die INTERSPORT over hem verwerkt, en vervolgens eventueel een verzoek doen tot wijziging, afscherming of verwijdering van de betreffende gegevens. Een verzoek hiertoe kan gericht worden aan klantenservice@intersport.nl. Inkomende verzoeken worden binnen vier weken in behandeling genomen.
6.6 Op de website van INTERSPORT is een privacy statement geplaatst. Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het INTERSPORT CLUB-programma.

Artikel 7: Intellectuele eigendom
7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, al dan niet via de INTERSPORT CLUB-app, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot producten en/of met betrekking tot de INTERSPORT webshops, berusten bij INTERSPORT, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
7.2 Het is Spaarder verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van INTERSPORT, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé-gebruik in relatie tot het INTERSPORT CLUB-programma zelf.

Artikel 8: Klachten en toepasselijk recht
8.1 Indien Spaarder een klacht heeft over het INTERSPORT CLUB-programma, dient deze klacht tijdig kenbaar gemaakt te worden aan INTERSPORT. INTERSPORT zal in overleg met Spaarder naar een geschikte oplossing voor de klacht zoeken.
8.2 Op het INTERSPORT CLUB-programma en geschillen die daaruit voortvloeien of daarmee samenhangen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Geschillen zullen voorgelegd worden aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 9: Diversen
9.1. INTERSPORT is een divisie van Euretco B.V. gevestigd te (3871 JZ) Hoevelaken, Koninginneweg 1 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gooi en Eemlanden onder nr 20074112. INTERSPORT is bereikbaar via het e-mailadres
klantenservice@intersport.nl. Het BTW-identificatienummer is NL800656337B01
9.2. INTERSPORT streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails op werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden.